Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Kasım 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Yıpratıcı yaklașımlar ve doğru tutum - Munzur Dersim  


9-04-2012, 23:00 Kategori: Okur köşesi  
Kürdistan özgürlük mücadelesi, yıpratıcı yaklașımlar ve doğru tutum

Munzur Dersim

Kürdistan halkının mücadelesi, her dört parçada tarihe baktığımızda inişli ҫıkıșlı bir seyir izlemesine rağmen kesintisiz bir șekilde devam ettiğini görüyoruz. Ancak bu mücadele o kadar bedel ödenmesine rağmen neden bașarıya ulașamadı, özellikle 19. ve 20. Yüzyıllarda ulus devletin ortaya ҫıkıș süreҫlerinde bu kadar direnilmesine rağmen Kürtler neden bașaramadı? Kürtler kadar direnemeyenler neden kendi ulus devletini olușturabildiler? Bu konularda farklı görüșler var, kimi feodal yapılanmaya bağlı olarak așiretlerin egemen uluslarla ișbirlikҫilik temelinde geliștirmiş oldukları ilișkiler, Kürtlerin kendi iҫinde birlik olușturmamaları, diplomaside gerilik ve zayıflık ve siyasette tecrübesizlik, yani masa bașında kaybetme nedenleri gibi bence en önemli özellik Kürdistan özgürlük mücadelesini iҫeriden bölme taktiklerinin bașarılı bir șekilde uygulanması Kürtlerin devletsiz kalmalarının en temel nedenidir.
Arap ulusu da kendi iҫerisinde așiretsel bir yapıya sahiptir, ancak geliștirdikleri ișbirlikҫilik bırakalım devletsiz kalmalarına 20 civarında arap devletlerinin kurulușuna yol aҫmıșlardır. Dolayısıyla așiretsel yapı kanımca devletleșme önünde engel değil, tersine Kürtlerde de beyler, mirler, șeyhler olmasına rağmen, körü körüne ҫok ucuz vaadler ve alınan rüșvetler karșısında top yekün teslimiyet ve direnenlere karșı ihanet iҫine düșmeleri kürtlerin statüsüz kalmasına yol aҫmıștır.
Hep diyoruz ya, Kürtler hep direndiler, ancak kendi iҫlerinde birlik olmamaları, așiretlerin birbirlerini desteklememeleri gibi feodal (ki bu da kanımca doğru bir tespit değil, ҫünkü gerҫek anlamda feodal olmuș olsalar dı, o zaman onur ve gurur meselesi yaparak, düșmana karșı bilrik olurlardı) geriliklerden dolayı bașarıya ulașamadılar, ancak direnmeye sürekli devam ettiler.
Günümüzün sözde parti ve örgütlerin ayrılık ve bölünmüșlerdeki ısrarının ve Özgürlük hareketine karșı düșmanca tutum ve davranıșlarının geҫmiș dönemlerden, yani Kürdistan tarihinin farklı dönemlerinde ortaya ҫıkan direniș ve yenilgi dönemlerinde olduğu gibi, aslında herhangi bir farkı yoktur. Geҫmiși eleștirirken, tutum ve davranıșlarımızın, mücadele ve pratik iҫindeki durușumuzun geҫmișten farklı olması gerekirken, ҫağdaș, ilerici, sosyalist gibi isim adı altında faaliyet yürüttüklerini iddia ederken, aslında bölünmüșlük ve parҫalanmıșlıkları derinleștirici, birbirlerini zayıflatıcı tutumlarla geҫmișin hata ve eksiklerinden ders ҫıkardıklarını söyleyemeyiz. Teorik olarak geҫmiș mahkum edilirken, pratik olarak duruș geҫmișin tekrarından farklı değildir. Hatta günümüzdeki olanakları gözönüne aldığımızda, iletișim ve propaganda araҫları bakımından, ve bunu geҫmișle kıyasladığımızda, geҫmiș tarihin daha gerisi bir tutum sergilediğimiz ortaya ҫıkmakla birlikte, daha da tehlikeli olduğunu görebilmekteyiz. Yani geҫmișin Bekolari yla, günümüz Bekoları nın anlayıș biҫimiyle durușları ve anlayıșları aynıdır.
Günümüzün bölünmüșlük ve parҫalanmıșlığı ve biraraya gelememenin geҫmișteki așiret ve mezhepsel ayrılıklardan ne farkı var? Ha geҫmiș tarihteki zayıflatıcı tutum, ha günümüzdeki zayıflatıcı tutum, özü aynıdır. Söylemlerin allanıp pullanması, haklı gerekҫeler bulma uğrașı iҫerisine girmeler ve düșman ın kullandığı argumanların arkasına sığınarak, ayrıșmaya gerekҫeler bulma ve ne kadar haklı olduklarının teorilerini yapmanın ilericilik, ҫağdașlık ve ulusal kavganın ulusal hakları etme ile sonlanmasına götürmediğini, tam tersine mücadeleyi zamana yayarak, daha fazla kan kaybına yolaҫtığını, kitlelerde bir yorgunluk, yılgınlık yaratacağı ve sonuҫta karșısında olduğumuzu iddia ettiğimiz düșmanın ömrünü uzatmaya hizmet ettiği gerҫeğini görmemiz gerekiyor.
Günümüzde hala bu hastalıklar devam etmektedir. Neredeyse 40 yıldır kuzeybatı Kürdistan da süren bir mücadele var ve hem de kesintisiz olarak. Bu mücadele hem modern anlamda özgürlükҫü ve demokratik Kürt bilincini geliștirmiș ve hemde Kürt halkını kesintisiz bir biҫimde geri özelliklerinden arındırarak belki dünyada örneği olmayan bir șekilde dar feodal ҫitleri dağıtmakla birlikte kapitalist moderniteye alternatif bir sistemin kurucusu konumuna getirmiș demokratik ulus gerҫekliğine ulașma durumunu ortaya ҫıkarmıștır. İlk kez Kürtler artık kendi demokratik hak ve özgürlükleri iҫin birlikte mücadele zemini yaratmıș durumdalar. 4 Parҫada yașanan budur ve bu Kürdistan özgürlük mücadelesinin en büyük kazanımıdır. Bu kazanımlar korunmakla birlikte daha da geliștirilmesi gereken özelliklerdir. Buda beraberinde zaferi getirebilecek en önemli bir vasıftır.
Tabi bunun yanında hala geҫmișin hastalıklı kesimleri tamamen tasfiye edilmiș değildir ve bu kesimler ellerine egemen ulus devletlerin imkan vermesiyle birlikte sahneye ҫıkarak o olumsuz rollerini oynamaya ҫalıșmaktadırlar. Burada detaylara inmeye gerek yok, zaten basını takip edenler bunu aҫıkҫa görmektedirler.
Benim aslında vurgulamak istediğim nokta „zazacılık“, „alevicilik“, „ümmetҫilik“ ve „PKK nin yeminli düșmanları“ konumunda olan ve devletin televizyonlarında boy gösterenler anlayıșıdır. Bu dört ҫizgi özgürlük hareketini zayıflatmak, sömürgeci ișgal gücünü güҫlendirmek, ister adına bilinҫli yada bilinҫsiz deyin, önemli değil, iҫin ortaya sürülmüș truva atlarıdır. Eğer öyle olmasaydı, özgürlük hareketine düșmanlık yapma yerine özgürlük hareketiyle bütünleșmek ve birlikte mücadele etmeyi esas alan bir durușun sahibi olurlardı. Mevcut pratikleri, kendilerini sanki Türk devleti değil de PKK statüsüz bırakmıș, dilleri, kültürleri, inanҫları Türk devleti tarafından değil de PKK tarafından yasaklanmıș, kendilerini Türk devleti katliam ve sürgünlere tabi tutmamıș ta PKK bunlara bu uygulamaları yapmıș gibi, PKK ye düșmanlık iҫeren ҫizgiyi ortaya koymaktadır. PKK ye tavır almak, PKK ye düșmanlık Türk sömürgeci fașizmini demokratik görmekten bașka birșey değildir. Tersini iddia etmeleri dürüst bir yaklașım değildir. Eğer öyle bir durușları olmuș olsaydı, sömürgeci fașist rejimle savașan güҫ PKK olduğuna göre, onu zayıflatma ҫabaları yerine PKK ye karșı duran gücü zayıflatmak iҫin birlikte mücadele etme ҫizgisini esas alırlardı. Manipülasyon ve dezenformasyona dayalı ҫabaları sonuҫta sömürgeci rejimi destekleme, Kürt halkının direnișini zayıflatma ҫabalarıdır.
O halde yapılması gereken șudur: Kürdistan lı ve Türkiye li demokrasi güҫleri kendi aralarındaki ideolojik ve siyasi ҫelișkileri bir yana bırakarak, düșmanla aralarındaki ҫelișkinin bașҫelișki olduğu gerҫeğinden hareketle ortak mücadeleyi geliștirme yöntemleri üzerinde yoğunlașmaları, Türkiye de“ Demokratik Halklar Kongresi“, Kürdistan da „Demokratik Toplum Kongresi“ veya bașka bir isim adı altında örgütlenme ve mücadele etme platformları olușturarak, birbirlerini zora sokma anlayıșı yerine, düșmanı zora sokan bir anlayıș ve mücadele tarzını esas almaları ve antidemokratik sistemi yenilgiye götürmek iҫin ҫaba iҫerisine girmelerini zorunlu kılmaktadır. Böylesi bir anlayıșın geliștirilmesi, geҫmișe yöneltilen eleștirlerin haklılığını ve aynı zamanda geҫmișten ders aldıklarının kanıtı olacaktır, yoksa geҫmiși eleștirip, geҫmiși pratiklerinde yașamaları „tarih tekerrürden ibarettir!“ anlayıșını haklı ҫıkaracaktır.
Yok öyle değilse, o zaman Türkiye cephesinde Demokratik halklar kongresi ve yine Kürdistan da Demokratik halk kongresi iҫerisinde yer alıp demokrasi ve özgürlük mücadelesi iҫerisinde yerlerini alarak, hepimize düșman olan bu sisteme karșı mücadeleyi geliștirerek zafere yürümek iҫin ellerinden gelen ҫabayı ortya koymak durumundadırlar. Karșısında olduklarını iddia ettikleri sistemi yenmek istiyorlarsa ve gerҫekten halklarımızın özgürlüğe kavușmasını istiyorlarsa, o zaman sistemi güҫlendirici yaklașımlardan kendilerini uzak tutmaları ve özgürlük hareketine dostҫa yaklașmaları ve bununla birlikte ortak mücadele etmeyi esas alan bir durușu ortaya koymaları gerekmektedir, tersi tutum sisteme hizmettir ve sistemin ömrünü uzatmadır. Sisteme hizmet ve ömrünü uzatma ҫabaları ise halklarımıza ihanettir.
Kürtlerin iște sürekli direnip kaybetmelerine yol aҫan anlayıș iște budur, yani bölen, parҫalayan ve sisteme entegre olmaya ҫalıșan anlayıșlardır.
Munzur Dersim, 09.04.2012


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 1)
  |   Okuma: 1263   |   Yorum: (5)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 24 Temmuz 2014 18:09 | Alıntı     

Harry

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
It's much easier to unsdretand when you put it that way!
 Yorum #2  | 12 Ocak 2017 05:44 | Alıntı     

BriSar

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5122, Kayıtlı: 2.01.2017
   ICQ: 217671361,
Зарегистрировался здесь так как заинтриговало.
Необычайно доступно на сегодня рядовой ремонт холодильника оформить в незаурядное событие.
Оптимальный Московский холодильников ремонт дорого в МарьиноДостойный Московский ремонт холодильников за рубли в Печатниках А сие как посоветуете именовать?
Что характерно холодильник имеется у всех. Я знаю о чем глаголю, ремонт не всякому то и требуется.
http://vrntank.clan.su/index/8-41225 Y?prat?c? yakla??mlar ve dogru tutum - Munzur Dersim » Kurdistan Post - Kurdistan’?n ozgur sesi


--------------------
 Yorum #3  | 23 Nisan 2017 00:03 | Alıntı     

Olga Y.Nox

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
All of a sudden, he refused to pay.
http://www.labradorsrule.co.uk/viewtopic.p...=225628#p225628http://www.labradorsrule.co.uk/viewtopic.p...=215523#p215523
Not bad , I would say. Do you have any gold coins at home?
 Yorum #4  | 5 Eylül 2017 04:19 | Alıntı     

MkhiLavighn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
FACE DANCE CHALLENGE” VIETNAM’S HOT GAME IN THE WORLD
The game “ Face dance challenge” is an interesting game what is developed by Vietnamese developer. Special, This game took surprises when many people in the world played. So, This game is hoped that it will make to success as soon as Flappy Bird by its developer and Vietnamese.
FACE DANCE CHALLENGE
Face dance challenge” is an interesting game. This is a game what take much fun. When you play, you must control your face with another status.
This game use first camera of your mobile, you can choose music of the game or use the music of your phone, it will give you many face icons what take many different statuses: smile, surprise, cry… And you must control your face the same that icon.
If you can do the same many icons, you will have many marks. But, when you play this game, the importance isn’t taking many marks, the importance is you can feel very fun, very happy and you will have many relax time after stress work.
VIETNAM’S HOT GAME
Recently, “Face dance challenge” is a hot game what is developed by Vietnamese programmer. This game is developed by Diffcat Studio at Ho Chi Minh City, and author’s this game is Giang Nguyễn.
A few years ago, Vietnam’s programmer Nguyen Ha Dong developed Flappy Bird what is famous in the world. That time, Flappy Bird took 50.000 USD/day for author Nguyen Ha Dong.
So, when “Face dance challenge” is known and played by many people, who live other nation, this author’s game and many programmers in Vietnam hope this game will famous as soon as Flappy Bird and take high profit the same Flappy Bird.
Vietnamese programmer and the game developer will be known and respected by people in the world.
DOWNLOAD GAME FOR ANDROID
Face dance challenge” is updated on 19/08/2017, the download is 3.000.000 and rate point is 4,5. That is wonderful. Why you don’t download and play this game now.
You can download this game for your android at here: http://ramapk.com/
 Yorum #5  | 26 Ekim 2017 04:33 | Alıntı     

StevenJalse

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello everyone, I am new to, please look at a lot, thank you!

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: