Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Ekim 2017    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.

Zimané Dayiké u Perwerdehî - Enwer Zîlanî  


29-03-2012, 18:36 Kategori: Bi Kurdî  

“Ji ber ku ewan çavkanîyén bextewarîyéne, divé mirov rumet bide ax u çand u zimané dayîké",

Zimané zikmakî çîye;

Zimané zikmakî an jî zimané dayîké, ew zimane ku mirov ji péşîya dayîkbuna xwe, heya zaroktîya şeş u heft salîyé pé tekilîhevdu buye, agahdarî u axaftin pé meşandîye u nasîya dinyayé pé daye ye. Zimané dayîké ew zimane ku mırov bi wî zimanî difikire. Zimané dayîké zimané gîyan u jîyana xwezayî ye. Zimané hest u ramanane. Zimané rojevî ye ku jîyana rojevîda té emilandin. Ziman ré u réça jîyané u kanîya bé sekin a çandé ye. Ziman, bi çandé u çand ji bi ziman xwe dixemilîne u bi hev re diherikin. Çand u netew bi ziman re hebuna xwe didomînin.

Ziman u hestén xwezayî:

Bingeha çébuna hest u ramanén mirov, ji dema zikmakî destpédike bi zédetir heya 6 salîyé berdewam dike. Van salén çébuna méju de, zarok ew peyv u gotînén ku fér dibe hemu bi hest u ramanén orîjînal u rastî ne. Ew dîtin u tékilîya hawîrdor u dinyaya der u dor van salén zaroktiyé bingeh digrin. Tékilîya zarokan bi tiştan re van salan çédibin. Zarok bi dinyaya der re, bi listokén ku ew pé nérînén xwe dibîne u bi peyv u hevokén ku bikar dîne re bi zimané dayîké fem dike. Ew şabun, girîn, xemgînî, bextewarî, daxwaz, meraq, péwendî,tirs u derk u ferasetén xwe bi zimané dayîké watedar dike.

Zarokatîyé de, zimané ku te axaftîye zimané hestén te yén xwezayî ne. Çend zimana fér bibî jî, tu xewnan zédetir bi zimané dayîke de dibînî. Bi zimané dayîké hérs dibî ,tirs dibî, bi zimané dayîké şad dibî , dilşad dibî, bi zimané dayîké dijuna(küfür) dikî. Gava tu bi zimanén duyemîn u séyamîn dîjuna bikî, bigrî u şad bî an jî hérs bibî, dilé te arami nabe, xwezayi nabe, original nabe u tu kémasîyek hesîyayî dibî. Çimkî gor zanistîyé jî, wisa ye ku mirov salén zaroktîyé de bingehan hest u ramanan bicîh dike.

Perwerdahî bi zimané zikmakî;

Dinyayé de tu cîh tune ye ku wek zarokén Kurdistana bîndest diçin dibistaneke ku zimané wî qet nezanin. Zarokén Kurd én ku zimané dayîké diaxifin, gava ku diçin dibistané Tirk, gellek travmayén béçare dijîn u ew li ser kesayetîya wan bi salan didome. Zarokeke ku heft salîya xwe di névenga(ortam) xwe ya xwezayî diqete, ji malbaté dur dikeve, ji xwe psîkolojîyek giran dijî, lé ku ev dibistana bi zimanekî béyanî be bétir bin bandorek mezin de dibîne. Bandora vé dema ku serdapé xerîb u ne tabîî ye, gelo hun dızanın ka çiqas giran u bi tesîre?..

Destpékirina férbuné de, rewşa xwendekar a psîkolojîk, atmosfera ku proses a férbuné didome, girînge bı arami bi xwe baweri u bi héz be. Şert u merc a sereke ya ji bo dema férbuné rast bimeşe, divé xwendekar bi névengeke eréni a psîkolojîk de bibe. Divé tu xerîbî hest neke, divé béyanîtî tunebe. Ji bo férbun u gihîştinek xwezayî tékilîya hinker u xwendekar bi astengî u xwezayî bibe. Ji ber van sedeman divé zarok bi zimané dayîké dest dibistané bikin ku jîyana wan u dema wan a férbuné bi erénî berdewam bibe.

Zarok ku bi zimanekî din dest bi dibistané bike, berî her tiştî xwebawerî gellek xesar dibîne u di kesayetîyé de birînén bé çare herdem derdikevin holé. Ji bo férbun u gihîştînek zanyari, ji bo serkeftiné, ji bo péşketiné, ji zarok re berî her tiştî xwebaweri divé. Prosesa perwerdehîyé de, ku xwebawerî tunebe tu péşketin di férbuné u di kesayetîyé de çénabe. Ev rastiyeke unîverasale ku tu zanyar nikare înkar bike. Perwerdehî yé de armanca sereke, divé xwebawerîya xwendekar be. Kar u kirinekî de ku xwebawerî tunebe sekeftin ne bi derfete. Lewma, zarokén Kurd dema ku dest dibistanén Tirkîyé dikin bi serî de travmayén mezin dijîn. Bi lékolînan ji ev rastiya hatiye peyitandin. Zanyarén Fransî li ser du gurup xwendewanan çavderi u lekolîn pék anîne. Gurubek bi zimané dayîké , u guruba din jî bi zimanek béyanî perwerdehî pék anîne. Dawîya çavdériyéde derketiyé holé ku guruba zimané dayîké him bi alîyé xwebaweriyé de him jî aliyé zanebuné de zor baştir u zor çétir fér buye u péş ketiye. Dıjane, guruba zimané béyan her awayi de paşve maye. Him bi giyanî xesar dîtîye him jî bi awayé xwebaweri u zanistîyé de paşve maye.

Prosesa perwerdehîyé da, du diyardeyén herî girîng, xwendekar u mamoste ne. Lé mixabın ku ew zimané hevdu nizanin. Xwendekar zimanekî biyani ra ru bi ru ye. Ev zimané béyanî dibe sedema psîkolojî u kompleksek xwenizmîyé. Xwendekar xwebawerîya ku ji dayîké bi şir métané, bi leyîstikén xwe yén orîjînal hildaye, bi vé astenga ku bi zımaneki ku baş fem nake ve wenda dike. Zarok difikire dibé; “ew bav u kalén min çima Kurdin?” “ Çima Tirkî nizanin?” “Gelo Kurd bun tiştekî xirabe?” “Zimané min çima nayé bikaranîn di dibistané de?” “Ma ev zehmetî u dijwarîya çima hate seré min?” “ Em çima yén din in?” Zarok ewqas difikire. Ev demén pirs u xwefikirandiné de bi awayekî gîyanî zarok di nav nakokîyén bé bersîv de dimîne. Çareserîyé di şibandina ser ziman u çanda dagirker de dibîne.. Wé demé de ku malbat u bandora deru dor a kurdewari ku zarok nebine, asimilasyon bi taybeti dimeşe u kesayetekî béyan derdikeve holé.

Ku zarok bi zimané dayiké perwerde nebîne, zén u zanetî ya xwe, potansîyela xwe nikare bikar bîne. Ka çawa wé potansîyela xwendekar derkeve hole? Dijane, potansîyel dernakeve holé, xwebawerî péşnakeve paşve diçe. Çimkî xwendekar berî her tiştî bi mamoste re tékilî nabe. Ji bo perwerdahî yé tişta sereke xwebawerî ye. Ew jî bi vé dema ku zarok bi zimanék béyanî ru bi ru dimîne wenda dibe. Eva tiştekî gellek giranbuhaye. Demén şunda ku zarok gıhişt u mezin bu, ew travma u tengasîyén salén zaroktîyé berdewam dikin u bi hésayî wisa nayén çareserkirin. Hilweşandina teybetîyeke kesayetî “xwebawerî” bi tirkî özgüven, bi ingilizî self confîdence, di vé dema neheq da zulmek mezine. Eva gunahîyek mirovatî yé ye. Erdoğané serokwezîr dîgot “ asîmîlasyon gunehîya mirovatîyé ye”. Belé raste lé suçé heri mezin di dewleta Tirkîyé de didome. Gunahîya herî mezin gelo ew nîne ku mîrov zarokek heft salîyé di nav milén dayîké biqetîne u ser navé xwendin u perwerdahiyé bi zimanekî béyanî wî şaşo paşo bike. Paşé jî ku Tırki nezanibu mırov léxe. Bikute. Ev rewş ne rewşeke mirovahîye ye. Ev qanuna, ev buyera tené buye para me u zarokén me Kurdan. Dinyayé de zarokén tu milleté bindest waha kirarî (muamele) nedîtine. Ew hefté salén dawî heya van salan, ev rewşa xeter didome.

Hinek ziman u netew bi kuştiné téne qirkirin u ev buyera di diroké de wek qirkirin cîh digire. Lé ev qirkirina bi dibistanén Tirkîyé de ku ber çavan dimeşe, nayé dîtin. Sé an ji çar qirne waha berdewam bike, zimané Kurdî, wé di Kurdistana bakur de, idî bibe zimané beré u dé neyé axaftin. Ev rastîyek unîversale ku zimanek nebe zimané perwerdehî yé, ew ziman naje u dı demé de li holé radibe. Minakén bi vî avayîde gellekin.

Bi kurtî; Divé wek zarokén her netewî zarokén Kurd jî, mafé xwe yé perwerdehî ya zimané xwe bé paşxistin bi dest xe. Ev maf divé neyé inkarkirin, neyé paşxistin u neyé dewr kirin. Subé belki dereng bibe, ji iro da divé ev pirsgirék bé çareserkirin. Netewa zarokan tune ye, lé belé zimané zarokan heye. Ev ziman jî zimané dayikbuné ye, tu kesi nedaye wan. Maf u taybeta wan a hebuné ye.

Vé mijaré çend gotinén helbesti bi dawi bikim ku;


Ez zarokek Kurdim!...
Ez reben ez pepuk, disa rojek bi rojén duşeman bu,
Şero, zarokek gundéki dur Çaldirané bu,
Yek gotinek bi zimané Tirkî nezani bu,
Şev u roj bi xeyal u xewnan de bu,
Héviya heri mezin derketina navbera dersan bu.
Kûl, éş, jan u xemgînî tev para wî bu…

Ez zarokek Kurdim!…
Ez reben ez pepuk, disa rojek bi rojén şemi yé,
Zeydan, hatibu “dibistana sereke” ji gundekî Bargirîyé,
Tu deng jé dernediket ji xerîbîyé,
Ker u lal bu, gellek dur ma ji tékilî yé,
Çavén wî de hilweşîya dilopén hésirî yé,
Lé li ser xwe bu dijî zilm u zordarî yé.

Ez zarokek Kurdim!...
Ez reben ez pepuk, disa rojek bi rojén duşeman, ,
Bi tirs, bi zimanekî xerib birin dibistanek duré gundan,
Mirovén nenas zimanek cuda gotin “merasim toplan”,
Kuro şero! ev “merasım toplan” çiye? té çi wateyan,
Got huş be deng neke, piştî van gotinan heye kutan,
Dewam dike şev u rojan zilma van nemirovan…

Ez zarokek Kurdim!...
Ez reben ez pepuk, disa rojek bi rojén duşeman,
Disa dema “ne mutlu türküm diyene” yan,
Disa tırs, xof, xemgînî u jan
Disa dersén dıréj u dema xeyalan,
Ser mın de hilweşîyan giran giran.

Ez zarokek Kurdim!...
Ez reben ez pepuk, disa rojek bi rojén duşeman,
Min got çi dibéjî te femnakim éretman?
Wî got çawa fem nakî bétir Tirki tune ziman,
Min got xeletîyek heye çewtîyeke bé guman,
Wi got berdewamke bı Tirki an heye kutan,
Min got bétır Kurdi nıkarim bıjim u bikim xeyalan…


27.01.2012

Enwer Zîlanî


wan


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 2)
  |   Okuma: 5457   |   Yorum: (1634)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 2 Ağustos 2013 06:25 | Alıntı     

feldilioste

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cash loans today - <a href=http://cashloanstodaynow.com/#rjxan >cash advance instant approval</a> , http://cashloanstodaynow.com/#rhuas cash advance instant approval
 Yorum #2  | 10 Ağustos 2013 23:57 | Alıntı     

calBugGualk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cash advance - <a href=http://cashloanstodayhere.com/#zssfe >cash advance</a> , http://cashloanstodayhere.com/#arysq cash advance online
 Yorum #3  | 12 Ağustos 2013 06:59 | Alıntı     

awarpipsY

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cheap viagra online - <a href=http://viagrawithoutprescriptionhere.com/#lltgs >order cheap viagra</a> , http://viagrawithoutprescriptionhere.com/#bvsgp viagra 25 mg
 Yorum #4  | 17 Ağustos 2013 06:17 | Alıntı     

DageBorgo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
payday advance Illinois - <a href=http://1000paydayloanhere.com/#cabqf >payday loan Illinois</a> , http://1000paydayloanhere.com/#xpixc payday loans utah
 Yorum #5  | 7 May 2014 00:57 | Alıntı     

buy

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #6  | 7 May 2014 00:57 | Alıntı     

viagra_dosage

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #7  | 10 May 2014 10:38 | Alıntı     

uk

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #8  | 10 May 2014 10:38 | Alıntı     

cialis

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #9  | 10 May 2014 10:40 | Alıntı     

online

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #10  | 10 May 2014 10:40 | Alıntı     

place

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #11  | 14 May 2014 04:45 | Alıntı     

generic_viagra

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #12  | 14 May 2014 04:47 | Alıntı     

of

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #13  | 21 May 2014 15:28 | Alıntı     

to

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #14  | 21 May 2014 15:29 | Alıntı     

cialis

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #15  | 4 Haziran 2014 13:06 | Alıntı     

Efrhyycxee

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hi all pipls viagra price comparison What a joy to find such clear thinking. Thanks for posting!
 Yorum #16  | 4 Eylül 2014 22:04 | Alıntı     

ptlmkv

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=" http://genericusadrugs.com ">viagra brand name</a> <a href=" http://genericdrugsprice.com ">viagra tablets for sale</a> <a href=" http://sildenafilsaleusa.com ">viagra price</a> <a href=" http://viagrasampleusa.com ">get viagra</a> viagra patent
 Yorum #17  | 5 Eylül 2014 14:00 | Alıntı     

mvdjyu

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://genericviagrawolf.com">is viagra generic</a> 146268 <a href="http://prescriptionnoviagra.com">viagra no prescripion</a> yupdav <a href="http://www.kamagrahighquality.com">kamagra on line</a> 839575 <a href="http://dealcheapviagra.com">female viagra pill</a> 670277 viagra
 Yorum #18  | 8 Eylül 2014 01:01 | Alıntı     

sildenafil without prescription

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
To expel this typewrite of manly impotence should focus on its causes, as seep as practised blue-pencil <a href=" http://www.onlymenstyle.com ">sildenafil</a>. Since this can be subjugate only sage psychotherapist. However, there are cases when, together with mental impotence symptoms are also observed impotence, which were caused aside physiological dysfunction. In this occasion, should be combined <a href=" http://www.citratesildenafilmedico.com ">sildenafil</a> with psychotherapy.
 Yorum #19  | 14 Eylül 2014 21:45 | Alıntı     

eocg05

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://genericsildenafilviagra.com">generic viagra sildenafil</a> <a href="http://genericsildenafilusa.com">generic viagra online</a> <a href="http://medhelped.com">generic viagra</a> <a href="http://viagrapharmacygeneric.com">viagra generic</a> buy generic viagra
 Yorum #20  | 23 Eylül 2014 23:41 | Alıntı     

rxb98g

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=" http://tadalafilgenericusa.com ">cialis online</a> 885433 <a href=" http://genericcialiscoupon.com ">cialis pharmacy</a> dfuhhi <a href=" http://canadacialispharmacy.com ">cialis</a> 910314, <a href=" http://www.pricecialisusa.com ">order cialis</a> 92531 cheap cialis
 Yorum #21  | 27 Eylül 2014 11:18 | Alıntı     

bpq76g

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=" http://www.viagragenericwww.com ">generic viagra</a>
 Yorum #22  | 28 Eylül 2014 10:28 | Alıntı     

kub27y

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.viagraonlineusawww.com">buying viagra online</a>, viagra online
 Yorum #23  | 30 Eylül 2014 07:35 | Alıntı     

tjc83b

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Superior concentrate increases earthy bustle radiograms pink and <a href=" http://www.onlinegenericcialisusa.com ">generic cialis</a>. His carry off 5-10 drops 1-2 times a day. Amount of <a href=" http://www.onlinetadalafilgeneric.com ">generic cialis</a> does not enlargement as the extricate has a spicy enterprise in overdose and reason unwanted effects of <a href=" http://www.genericcialison-line.com ">generic cialis</a>: irritability, insomnia, suffering in the heart. It would be better if the course prescribed past a doctor, as this knock out has extraordinary biological activity.
 Yorum #24  | 1 Ekim 2014 16:54 | Alıntı     

bnjtvb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Populace panacea recommends to augment men's vigorousness to astonish <a href=" http://www.usaviagraonlinegeneric.com ">viagra online</a> and herbal infusion, which includes clover, wads, nettle, St. John's wort. Confused herbs trouble no in uniform proportions to five teaspoons of each of the components. Teem the resulting mixture single with <a href=" http://www.on-linegenericviagra.com ">generic viagra</a> four cups of boiling water and a thermos for twenty minutes.
 Yorum #25  | 6 Ekim 2014 08:18 | Alıntı     

rgflcax

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://sildenafilusaonline.com/">viagra pills</a>, <a href="http://medhelped.com/">viagra coupon</a>, <a href="http://prescriptionnopharmacy.com/">canadian pharmacy online</a>, <a href="http://usaviagrausa.com/">buy viagra online</a>. female viagra
 Yorum #26  | 11 Ekim 2014 01:51 | Alıntı     

ujkeeha

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.tadalafilcitratemd.com/">tadalafil</a>, <a href="http://www.cialisnoscript.com/">cialis coupon</a>, <a href="http://usatadalafil.com/">tadalafil</a>, <a href="http://www.cialisovercounter.com/">cialis without prescription</a>. cialis without prescription
 Yorum #27  | 12 Ekim 2014 07:42 | Alıntı     

tkzd51

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://www.pricecialisusa.com/">cost of cialis</a>, <a href="http://viagraonlinebrand.com/">viagra online</a>, <a href="http://www.withoutrxsildenafil.com/">viagra online prescription</a>. cialis coupons
 Yorum #28  | 14 Ekim 2014 12:48 | Alıntı     

cwsrfp

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=" http://www.usaviagraonlinepharmacy.com/ ">viagra online</a>, <a href=" http://www.viagragenericonlinepharmacy.com/ ">generic viagra online</a>, <a href=" http://www.viagragenericwww.com/ ">viagra generic</a>, <a href=" http://www.viagraonline100mgusa.com/ ">generic viagra online</a>.
 Yorum #29  | 17 Ekim 2014 01:49 | Alıntı     

bdhzwe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href=" http://www.bestonlinepharmacies24.com/ ">online pharmacy</a> <a href=" http://www.canadianpharmacies24.com/ ">pharmacy discount card</a> <a href=" http://www.24pharmacynoprescription.com/ ">pharmacy without prescription</a>
 Yorum #30  | 19 Ekim 2014 15:29 | Alıntı     

hbcab

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
<a href="http://wwwviagraonlineusa.com/">viagra online</a> is a real breakthrough treatment that can lend a hand men who flunk to attain intense grandeur of <a href="http://wwwviagraonlinecanada.com/">buy viagra online</a> manful reproductive newspaper when they are aroused representing viagra online making love.

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme


Kodunu girin: